บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน และบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

เราสามารถให้บริการขนส่งสินค้าผ่านแดน (In-transit shipment service) ไปยังประเทศปลายทางที่มีอาณาเขตประเทศติดกับประเทศไทย ได้แก่ ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย

โดย บีดี พลัส โกลบอล มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการดำเนินพิธีการศุลกากรและพิธีการผ่านแดน ซึ่งการขนส่งทางรถของบีดี พลัส โกลบอล ได้รับอนุญาตให้สามารถขนส่งผ่านแดนโดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายรถที่จุดผ่านแดน ทำให้ลดระยะเวลาในการขนส่ง และลดโอกาสที่สินค้าจะเกิดความเสียหายจากการขนถ่ายสินค้า

นอกจากนี้ด้วยเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจของเราที่มีครอบคลุมทั่วโลก และการร่วมมือกันอย่างมีประสิทธิภาพ การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Transport) จึงเป็นบริการที่พร้อมให้บริการกับลูกค้าในการขนส่งต่อเนื่องหลายทาง อาทิ ทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถ และทางรถไฟ โดยเราจะร่วมวางแผนและจัดการงานขนส่งของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเบ็ดเสร็จจากต้นทางจนถึงปลายทาง